سایه روشن های بازار عراق

مبلغ 102000 تومان

راهنمای تجارت با روسیه

مبلغ 84000 تومان

راهنمای تجارت با عمان

مبلغ 39000 تومان

قرارداد فرانچایز در پرتو حقوق مالکیت فکری

مبلغ 55000 تومان
میثم عسگری

اصول نامه نگاری تجارت جهانی

مبلغ 121000 تومان
محمد ابراهیم گوهریان

روش های تامین منابع مالی پروژه ها از طریق سرمایه گذاری خارجی

مبلغ 58000 تومان
فروزان زادلو