سمینار تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی

با همکاری نوآوران گسترش راه ابریشم در اتاق بازرگانی شیراز
سخنرانان سرکار خانم مینا علاوش و آقای پل آرتور لوزو در مباحث حقوقی و قراردادنویسی در اتاق بازرگانی شیراز برگزار شد. در این سمینار قوانین تجاری در کشورهای مختلف و بندهای قانونی مالی و مالیاتی طبق قوانین و ضوابط بین المللی تدریس شد.

نشست وکلا و حقوقدانان جنوب ایران در اتاق بازرگانی اهواز

خانم مینا علاوش به عنوان مشاور در قراردادهای تجاری بین المللی، به نکات مهم در نگارش قراردادهای تجاری در این نشست پرداختند و در بحث قانون حاکم اضافه کردند که قانون حاکم در قرارداد را در صورتی از طرف مقابل بپذیرد که به آن اشراف کامل داشته باشید.