چگونه استراتژی توسعه رهبری خود را پیش ببرید.

– چگونه مدیران عامل رهبری را برای تغییر فرهنگ در سازمان خود اجرا کردند.
– راه هایی که در آن رهبران به چالش کشیده شده اند و در نتیجه چگونه رهبران بهتری هستند.
– زنانی که در رتبه های بالاتری قرار گرفته اند چگونه به رهبرانی الهام بخش تبدیل شده اند.
– چگونه سرمایه گذاری در رهبریت تأثیر مستقیمی بر نتایج کسب و کار دارد.
– روش های پیشرو برای رهبران در حال ظهور برای آینده.