نوآوران گسترش راه ابریشم

Intelligent System of Specialized Seminars And Scientific Events in Iran

سمینار تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی

در خصوص ورود به بازارهای هدف با رویکرد معرفی قابلیت صادرات کشور

همایش چهره های نامی بانوی ایرانی در سالن همایش های بین المللی صداو سیما با حضور بانوان بازرگان و مقدماتی از اتاق بازرگانی ایران با مباحث معرفی قابلیت های صادراتی برگزار شد.